Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού

» Όροι & προϋποθέσεις διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ζαχαροπλαστείο Lonis» (εφεξής «Διοργανωτής») που εδρεύει στην Πριγκηποννήσων 28, Γκύζη διενεργεί προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό υπό τους ακόλουθους όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Δώρα Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή σε κλήρωση με δώρο «Βασιλόπιτα και γλυκά (μελομακάρονα, κουραμπιέδες & δίπλες) για το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι».

3. Διάρκεια Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 12 Δεκεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 27 Δεκεμβρίου 2016 στις 23:59.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το Δικτυακό τόπo https://www.lonis.gr/megalos-protoxroniatikos-diagonismos. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το email τους στη φόρμα εγγραφής του newsletter.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου σήμανση για την ακριβή ημερομηνία συμμετοχής. Ο νικητής θα κληρωθεί ανάμεσα από όσους έχουν συμμετάσχει συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα του διαγωνισμού με αυτοματοποιημένη και τυχαία επιλογή μέσω ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής (random.org). Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω email για την παραλαβή του δώρου του.

6. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και Α’ βαθμού.

7. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

8. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται ο Διοργανωτής. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον Διοργανωτή είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στον Διοργανωτή.